.

Dokumentacja do obecnie realizowanego projektu:

Umowa trójstronna (doc) w czterech egzemplarzach

Załączniki do umowy:

U1. Oświadczenie o identyfikatorze podatkowym

U2. Oświadczenie ZUS

U3. Informacja o ryzyku BHP

U4. Karta szkolenia BHP

Załącznik U1 wypełnia student i składa wraz z umową w Biurze Projektu.

Załącznik U2 wypełnia student i składa wraz z umową w Biurze Projektu. Załącznik U2 należy również wypełnić ponownie jeśli zaszła jakakolwiek zmiana odnośnie statusu ubezpieczeniowego.

Załącznik U3 wypełnia pracodawca przed rozpoczęciem stażu. Skan załącznika należy przesłać do Biura Projektu, oryginał można donieść/dosłać na koniec stażu lub na wezwanie Biura Projektu.

Załącznik U4 wypełnia pracodawca po szkoleniu BHP. Skan załącznika należy przesłać do Biura Projektu, oryginał można donieść/dosłać na koniec stażu lub na wezwanie Biura Projektu.

Regulamin projektu (pdf!)

Komunikat o rozpoczęciu I naboru;

Regulamin rekrutacji (pdf!)

Formularz R03 (docx) Uwaga! Prosimy przed złożeniem formularza udać się do odpowiedniego sekretariatu ds. studenckich celem potwierdzenia średniej ocen.

Formularz R02 (docs)

Formularz R04 - program stażu (docs)

Lista pracodawców (pdf)

Dziennik Stażu (docs)

Dziennik stażu – do pobrania i wypełniania elektroniczne, kolejne strony po ponumerowaniu i wypełnieniu należy:
- wydrukować
- dać do podpisu opiekunowi stażu
- zeskanować lub czytelnie sfotografować
- przesłać do biura projektu (biogeostaze@uj.edu.pl, koniecznie zaczynając temat wiadomości od słowa DZIENNIK np. DZIENNIK – Kowalski – tydz. 1).
- oryginały należy przechowywać w teczce stażowej spięte ze stroną tytułową.
Kolejne strony należy przesyłać na koniec każdego tygodnia stażu.

Wniosek o wypłatę stypendium (docs)

Wniosek o wypłatę refundacji (docs)

Certyfikat udziału w stażu (docs)

Sprawozdanie (docs)

Wynagrodzenie dla opiekuna stażysty

Nota opiekun wzór (docs)

Oświadczenie o przyjęciu wynagrodzenia za opiekę (docs)

 

Komunikat z dnia 25.06.2018 r.

Komunikat ws. zgłaszania harmonogramów z dnia 26.06.2018 r.

Komunikat z dnia 24.09.2018 r.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 1 202  647,65 zł. Kwota dofinansowania z EFS: 1 166 557,65 zł. Fundusze Europejskie. Wiedza, Edukacja, Rozwój.